Subfamília Tettigoniinae

Tettigonia viridissima


Tettigonia cantans


Decticus albifrons


Platycleis affinis


Metrioptera saussuriana


Thyreonotus corsicus